Sähköisten järjestelmien käyttöehdot

Yleiset käyttöehdot

Rekisteröitymällä ja/tai käyttämällä Erweko Oy:n sähköisiä palveluita hyväksyt nämä käyttöehdot. Käyttöehdot koskevat palveluun rekisteröitymistä, sen käyttöä, sivuston sisältöä ja niillä olevia palveluita.

Yleistä

Erweko Oy (jäljempänä ”Erweko”) julkaisee Erweko.fi –verkkopalvelussa ja sovelluksissa uutisia, kuvia, raportteja, uutisten lisäaineistoja ja muuta aineistoa, ja voi tarjota lukijoilleen myös muita sähköisiä palveluja (jäljempänä ”Palvelu”).

Käyttämällä Palvelua asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua, jos tämä ei hyväksy käyttöehtoja kokonaisuudessaan. Asiakkaan ja Erwekon väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja.

Nämä käyttöehdot koskevat Palvelun käyttöä. Käyttöehdot sisältävät Palvelun käyttöä koskevat ehdot sekä tietosuojaselosteen. Tarjottaviin palveluihin voi soveltua erityisehtoja. Mikäli johonkin Palveluun kuuluvaan osioon sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisen palvelun erityisehtoja.

Rekisteröityminen

Palvelun käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä, ellei palvelukohtaisesti toisin sanota.

Rekisteröityessään Palveluun käyttäjän tulee valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana, sekä ilmoittaa vähintään seuraavat tiedot: koko nimi, sähköpostiosoite. Kirjautuessaan Palveluun käyttäjä voi ilmoittaa myös muita tietoja itsestään.

Palvelut voivat olla myös kumppaneiden tuottamia, mutta joissa Erweko on palvelun tarjoaja. Käyttäjä on yksin vastuussa rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin Palvelun käyttämisen yhteydessä antamistaan tiedoista. Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki rekisteröitymisen yhteydessä ja muutoin Palvelun käytön yhteydessä annetut tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Käyttäjä voi päivittää henkilötietojaan milloin tahansa.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisessa laajuudessa.

Käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa rekisteröityessään oikeat ja täydelliset tiedot ja pitää käyttäjätiedot ajan tasalla. Muiden käyttäjien käyttäjänimen, käyttäjätilin tai muiden tietojen käyttäminen on ehdottomasti kielletty. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätilinsä kautta tapahtuvasta toiminnasta sekä Palvelun salasanan salassapidosta. Käyttäjän tulee ilmoittaa kirjallisesti Erwekolle välittömästi, mikäli epäilee käyttäjätilin tai salasanan taikka muuta tietojen väärinkäyttöä.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei esitä Palvelussa tai Palvelun kautta taikka käytä hyväkseen mitään tietoa tai materiaalia, joka:

on harhaanjohtavaa, epätodenmukaista tai valheellista; on lainvastaista, rasistista, loukkaavaa tai moraalisesti tuomittavaa; sisältää muiden henkilöiden henkilökohtaisia, taloudellisia tai muuten arkaluontoisia tietoja; loukkaa Erwekon tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia tai lakeja tai viranomaismääräyksiä; sisältää kaupallisia tai häiritseviä piirteitä, kuten mainoksia, pyramidihuijauksia tai roskasähköpostia; saattaa sisältää ohjelmistoviruksia tai muita haitallisia elementtejä, jotka saattavat vahingoittaa ohjelmistojen, laitteiden tai järjestelmien toimintaa; tai jollain muulla tavalla on ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa.

Käyttäjä ei saa eikä saa yrittää: (i) kopioida koodia, purkaa, dekompiloida tai muutoin päätellä mitään Palvelun lähdekoodia tai algoritmia (ii) muuttaa, muotoilla, kääntää tai muutoin luoda johdannaisia teoksia mistään osasta Palvelua (iii) vuokrata, jakaa tai muuten siirtää tai kopioida Palvelua. Lisäksi Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän ei lataa pysyvään säilytykseen, muuta, jaa tai julkaise sellaista Palvelussa olevaa aineistoa, jota hän ei omista.

Palvelut ovat käyttäjälle maksuttomia, ellei palvelukohtaisesti muuta sanota. Maksullisten palveluiden sisältö, hinnat, maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti erikseen. Erwekolla on oikeus muuttaa maksullisten palvelujen hintoja ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla etukäteen. Mikäli palvelun hintoihin sisällytettävä arvonlisäverokanta tai julkinen maksu tai viranomaisen toimintamalli muuttuu, Erwekolla on oikeus muuttaa hintoja vastaavasti.

Asiakas vastaa itse Palvelun käyttämisestä ja Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Erwekolle.

Oikeudet Palveluun ja Palvelun sisältöön Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palveluun ja sen sisältöön (kirjallinen aineisto, kuvat, videot, musiikki jne.) kuuluvat Erwekolle ja Palvelussa julkaistavan aineiston omistajille ja/tai lisensoijille.

Käyttäjällä on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan yksityiskäytössä. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Erwekon kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, esittää julkisesti, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen sisältöä. Palveluun sisältyviä kuvia tai niiden osia ei saa tallentaa tietokoneella luettavassa muodossa muussa kuin henkilökohtaisessa epäkaupallisessa tarkoituksessa. Erweko ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet kuvia sisältävän palvelun käytöstä, tiedonsiirrossa tapahtuneesta viivästyksestä tai virheestä, taikka muusta näiden kuvien käyttöön tai tallentamiseen liittyvästä seikasta.

Erwekolla on oikeus käsitellä tai olla julkaisematta osittain tai kokonaan Palveluun lähetettyä sisältöä. Sisällön lähettäjä vastaa lähettämänsä tai välittämänsä sisällön osalta siitä, että sisällön julkaiseminen ei loukkaa ketään kolmatta tai kenenkään kolmannen omistus- tai tekijänoikeuksia eikä muitakaan oikeuksia eikä ole lain tai hyvän tavan vastaista.

Tietosuoja

Erweko käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen mukaisesti sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Erweko voi käyttää Palvelussa evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla kerätään päätelaitetta koskevia tietoja, esimerkiksi miten usein Palvelua käytetään ja mitkä Palvelun osat kiinnostavat käyttäjää. Evästeet mahdollistavat tiettyjä Palvelun ominaisuuksia; halutessaan käyttäjän ei tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta uudelleen. Evästeitä käytetään myös Palvelumme kehittämiseksi. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden vastaanottamisen ja käyttämisen muuttamalla selainasetuksia. Näin toimiessaan käyttäjä kuitenkin hyväksyy sen, että Palvelun käytettävyys saattaa olennaisesti rajoittua.

Käyttäjät tiedostavat ja hyväksyvät sen, että heidän Palveluun lisäämiänsä profiileja ja muita tietoja tai materiaalia voidaan käyttää osana Palvelun markkinointia näiden käyttö- ja sopimusehtojen sekä lain puitteissa.

Palvelun saatavuus

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä jatkuvasti. Erwekon pyrkimyksistä huolimatta Palvelussa saattaa olla väliaikaisia tai pitkäkestoisia keskeytyksiä johtuen mm. ylläpidosta, yleisestä järjestelmän tai Internetin toimintahäiriöstä tai ns. ylivoimaisesta esteestä. Käyttäjälle ei taata häiriötöntä pääsyä Palveluun, eikä jatkuvaa ja häiriötöntä saatavuutta eikä ole missään vastuussa näissä taikka teknisissä järjestelmissä tai tiedonsiirrossa esiintyvistä vioista. Mikäli käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja tai tiettyyn palveluun liittyviä erityisehtoja, Erwekolla on oikeus sulkea ja poistaa ko. käyttäjän tili. Erwekolla on oikeus olla hyväksymättä käyttäjän rekisteröityminen sivustolle ja/tai sulkea käyttäjän tili tarvittaessa, mikäli on aihetta epäillä, että kyseinen käyttäjä käyttää palvelua lain vastaisiin tarkoituksiin tai ei noudata Palvelun käyttöehtoja.

Vastuunrajoitus

Erweko ei ole vastuussa mistään käyttäjien tai kolmansien osapuolten Palvelussa tai sen kautta esittämistä tiedoista ja sisällöstä. Erweko ei vastaa siitä, että Palvelussa tai sen kautta esitetty tieto ja sisältö olisivat totuudenmukaista tai palvelisivat jotain tiettyä käyttötarkoitusta. Erweko ei ole vastuussa Palvelusta tai sen käyttämisestä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Muutokset

Erwkolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutos tulee voimaan Erwekon julkaistessa uudet käyttöehdot tai ilmoittaessa muulla tavoin uudesta käyttöehdosta. Jatkamalla Palvelun käyttöä muutoksen jälkeen käyttäjä hyväksyy muutoksen ja sitoutuu noudattamaan muutettua ehtoa.

Erwekolla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja, tai muita Palveluun liittyviä seikkoja.

Muut ehdot

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Erwekon mobiili- tai taulutietokonesovelluksiin, jotka ovat saatettu Asiakkaan saataville esimerkiksi Applen App Storen, Nokia Kaupan, Google Playn tai Windows Marketplacen kautta, sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Töitä, joista olemme ylpeitä

Tutustu

Skoda kutsu ja kuori

TYÖN TILAAJA: HELKAMA-AUTO

SKODA
Tutustu

Skoda esitteet

TYÖN TILAAJA: HELKAMA-AUTO

SKODA
Tutustu

Reima markkinointimateriaalit

TYÖN TILAAJA: REIMA OY

REIMA
Tutustu

BRP esitteet ja katalogit

TYÖN TILAAJA: BRP

SNOGEAR

Kone ei osaa luoda laatua.
Siihen tarvitaan ihminen.

Ihmiset laadun ja palvelun takana

Tiedätkö jo mitä haluat?
Tee verkkotilaus.

 

Tutustu ErwekoFastiin

Oulu

Graniittitie 6, 90620 Oulu
(08) 53 777 00

 

Vantaa

Petikontie 6, 01720 Vantaa
(09) 73 102 30

Kaikki yhteystiedot

Jätä tarjouspyyntö

Ohjeita ja tiedostoja painotuotteen toteuttamisen avuksi

Tutustu tarkemmin

SähköiNEN asioinTI
AVAA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA

Sähköisiin palveluihin